logo jaindharmonline.com

Home> Festivals>>

Jain festivals calendar March,2014

 Jain festivals Calendar March  2014
 
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2070-71  | Sak Smavat: 1935-36
 March 2014 [Phalguna - Chaitra] 
        Adinath
March's main Vrata  Tirthankaras   Special days   
 2,  9, 16, 23, 30      Ravi Varta
5        Shweet Panchmi Varta
8        Rohini Vrata
9        Astanika Vrata begins
16      Sodus Karan Vrata begins 
16      Astanika Vrata ends
31      Labdhividhan Vrata begins 
31     16 days Sukla-paksha  begins 
4          Aranath - Garbha
5          Malliknath - Moksha
7          Chandraprabha - Moksha
9          Sambhavnath - Garbha
20        Parsvanath -Gyan
21        Chandraprabha - Garbha
24        Sitlanath - Garbha
25        Adinath - Birth/Tap 
30        Anantnath   - Gyan/Moksha
30        Aranath - Moksha
31        Malliknath - Garbha
16 Holi 
17 Dhulandi   

Subh Mhurata 
    Jain tirthankara

                                                                                                                                                   

  

                                         Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.