logo jaindharmonline.com

Home> Festivals>>

Jain festivals calendar April,2014

 Jain festivals Calendar April  2014
 
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071   | Sak Smavat: 1936
  April 2014 [Chaitra- Baisakh] 
        Adinath
March's main Vrata  Tirthankaras   Special days   
3   Labdhi Vidhan rata ends
4   Rohini Vrata
4   Dashlakshan Vrata begins
4   Puspanjali Vrata begins
8   Puspanjali Vrata ends
13 Ratnatrya Vrata begins
13 Mahavir Jayanti
14 Dashlakshan Vrata ends
15 Ratnatrya Vrata ends
16 Sodas Karan Vrata ends
2    Kunthunath -Gyan
4    Ajitnatha - Moksha
5    Sambhvanath - Moksha
10  Sumatinath - Birth/Gyan/Moksha
13  Mahavira - Birth
15  Padma prabhu - Gyan
17  Parasvwnath -Garbha
23  Muni Suvrata - Gyan
24  Muni Suvrata - Birth/Tapa
27  Dharmanath -  Garbha
28  Naminatha - Moksha
30  Kunthunath -Birth/Moksa/Tapa
8   Ramnavmi
13 Mahavira Jayanti 
14 Ambedkar Jayanti
    Lord Mahavira

                                                                                                                                                   

  

                                         Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.