logo jaindharmonline.com

Home> Festivals>>

Jain festivals calendar June, 2014

 Jain festivals Calendar June  2014
 
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071   | Sak Smavat: 1936
  June 2014 [Jyaishtha -Ashada
        Adinath
March's main Vrata  Tirthankaras   Special days   
2     Shruat  Panchami
12   Kokila Panchami
25   Rohini Vrata
1   Dharmanath - Moksha
10 Suparshvanath - Birth/Tap
14 Adinath - Grabha
18 Vasupujya - Grabha
20 Vimalanath - Moksha
22 Nami Natha -  Birth/Tapa 
      Lord Mahavira

                                                                                                                                                   

  

                                         Copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.