logo jaindharmonline.com

Home> Festivals>>

Jain festivals calendar August, 2014

 Jain festivals Calendar August  2014
 
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071   | Sak Smavat: 1936
  August 2014 [Sravana- Bhadrapad ] 
        Adinath
August's main Vrata  Tirthankaras   Special days   
3   Moksha Spatmi/Mukut Spatmi
8   Spatparm Sthan Vrata ends
11 Suhag, Kalash Dasmi
7 Srwan Dwadsi
9 Karma Nirjara Vrata
9 Sodas Karan begins
10 Raksha Bandhan Parva
16 Chandan Shasti
19 Rohini Vrata  
26 Labdhi Vidhan Vrata begins
28 Trilok Rot Teej
30  Daslakshan Vrata begins
30  Pusohanjali Vrata begins
30 Akash Panchmi
2   Neminath - Birth/Tapa
3   Parsvanatha - Moksha
10 Sreyamsanath- Moksha
17 Santinath   - Grabha
31 Suparsvanath - Garbha
10 Raksha Bandhan Parva 
15 Independence day
30  Daslakshan Vrata begins
    Lord Mahavira

                                                                                                                                                   

  

                                         Copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.