logo jaindharmonline.com

Home> Festivals>>

Jain festivals calendar March, 2015

 Jain festivals Calendar March  2015
 
Vir Nirvan Smavat:  2541 | Vikram Smavat:  2071-72  | Sak Smavat: 1936-37
 March 2015 [Phalguna - Chaitra] 
        Adinath
March's main Vrata  Tirthankaras   Special days   
  
 
 
5  Astanika Vrata ends
Sodus Karan Vrata begins
2
1 Labdhi Vidhan Vrata begins
2
3 Labdhi Vidhan Vrata ends
24 Dashlakshan Vrata begins
24 Puspanjali Vrata begins
25 Rohini Vrata
 
9          Parsvanath -Gyan
10        Chandraprabha - Garbha
13        Sitlanath - Garbha
14        Adinath - Birth/Tap 
20        Anantnath   - Gyan/Moksha
20        Aranath - Moksha
21        Malliknath - Garbha
23        Kunthunath -Gyan
24        Ajitnatha - Moksha
25        Sambhvanath - Moksha
30        Sumatinatha  - Birth/Gyan/ Moksha
5 Holi 
6 Dhulandi   
28 Ram Navmi

 
    Jain tirthankara

                                                                                                                                                   

  

                                         Copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.