logo jaindharmonline.com

Home> Festivals>>

Jain festivals calendar April, 2015

  Jain festivals Calendar April  2015

 Vir Nirvan Smavat:  2541 | Vikram Smavat:  2072  | Sak Smavat: 1937
 April 2015 [ Chaitra-Vaisakha ] 

        Adinath
March's main Vrata  Tirthankaras   Special days   
 


2   Ratnatrya Vrata begins
2   Mahavir Jayanti
3   Dashlakshan Vrata ends
4   Ratnatrya Vrata ends
5   Sodas Karan Vrata ends 
21 Akshya Tritiya 
22  Rohini Vrata  

2   Mahavira -     Birth
4   Padma prabhu - Gyan
6   Parasvwnath -Garbha
13 Muni Suvrata - Gyan
14 Muni Suvrata - Birth/Tapa
16 Dharmanath -  Garbha
17 Naminatha - Moksha
19 Kunthunath -Birth/Moksa/Tapa
24 Abhinandannath- Garbha/Moksha
27 Sumatinath - Tapa
28  Mahavira -     Gyan
2   Mahavir Jayanti
21 Akshya Tritiya 
 

 
    Jain tirthankara

                                                                                                                                                   

  

                                         Copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.