logo jaindharmonline.com

Home> Festivals>>

Jain festivals calendar September, 2014

 Jain festivals Calendar September  2014
 
Vir Nirvan Smavat:  2540 | Vikram Smavat:  2071   | Sak Smavat: 1936
  September 2014 [Bhadrapada-Asvina] 
        Adinath
September  main Vrata  Tirthankaras   Special days   
1    Sheel Saptmi  
3    Pusohanjali Vrata ends
4  . Sugndha Dashmi 
6    Ratantrya Vrata begins
7    Ravi Varta
8    Dashlakshna Vrata ends
8 .  Ananta Chaturdashi 
8.   Ananta Chaturdashi, vrata ends
9    Khasmavani Parva  
9    Sodas Karan Vrata ends
9    Meghmala Vrata ends
13  Kanakavali Vrata
15  Rohini Vrata
 2   Puspadanta - Moksha
 8   Vasupujya  - Moksha
10  Naminath - Garbha
25  Neminath  - Gyan
      Lord Mahavira

                                                                                                                                                   

  

                                         Copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.