logo jaindharmonline.com

Home>  Festivals>>

Calender 2009

Calender 2008

Calender 2007

Calendar 2006

     Jain Festivals Calendar( जैन पंचाँग ) August 2010
     Vir Nirvan Smavat: 2536 | Vikram Smavat: 2067 | Sak Smavat: 1932 
 

   AUGUST 20
10 [Sravana- Bhadrapada] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday Sravana  Krishna  6
      1
  Revati     
Sravana  Krishna 13
    
  8 
   Punarvasu  
Sravana Shukla  6
    
 15
Chitra    
Sravana Shukla  13
   
22
 Uttrasadha
hadrapada  Krishna 5
   
29
Revati   
  Monday Sravana  Krishna 7     
   
2
 Asvini    
Sravana  Krishna 14
     
  9
 
Pusya    
Sravana Shukla  7
    
16
 
Swati 
Sravana Shukla  14
   
23
 
Srawan      
hadrapada  Krishna 6
     30 
Asvini      
  Tuesday Sravana  Krishna 8
    
3
 
Bharani     
Ashadha Krishna 30
     
10 
 
Aaslesha             
Sravana Shukla  8
     
17
  
 Visakha   
Sravana Shukla  15
    
24 
 
Ganishta  
hadrapada  Krishna 7
   
31    
 Bharani     
Wednesday Sravana Krishna

   
4         
    Kratika        
Sravana Shukla  1 

    
11
  Magha 
Sravana Shukla  9
     
18  
 
Anuradha  
Bhadrapada  Krishna 1
    
25   
    Satabhisa
 
 
Thursday
Sravana Krishna  10

     5
 
  Rohini    
Sravana Shukla   3

  
   12 
 
Purva Falguni 
Sravana Shukla  10

     
19   
   Jestha   
hadrapada  Krishna 2

   
26     
 
Purva Bhadrapada  
 Friday Ashadha Krishna 11

    

 
Mragsira  
 Sravana Shukla  4

    
13 
  

  Uttara Falguni   
Sravana Shukla  11

     
20   
    
  
Mula
hadrapada  Krishna 3

 
     27   
   

Uttara Bhadrapada   
  
 Saturday Sravana  Krishna 12

     

Aadra    
Sravana Shukla  5

    
14  
    Hasta       
Sravana Shukla  12

    
 21    
  Purvasadha 
hadrapada  Krishna 4

     
28 
 Revati    Purvasadha    
    
  
Month's main Varta  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
1 ,8,15, 22, 29 Ravi Varta
5  Rohini Vrata
10 Spatparm Sthan Vrata begins
14 Gurud Panchami
16 Moksha Spatmi/Mukut Spatmi
20 Spatparm Sthan Vrata ends
19 Suhag, Kalash Dasmi
21 Srwan Dwadsi
23 Karma Nirjara Vrata
24 Raksha Bandhan Parva
24 Sodas Karan begins
24 Meghmala Vrata begins

5 Kunthunath - Garbha
21 Sumatinath - Garbha
15 Neminath - Birth/Tapa
16 Parsvanatha - Moksha
24 Sreyamsanath- Moksha
31 Santinath         -Grbha

 15 Independence Day
 24 Rkasha Bandhan
  Marriage: 
  
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                 Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.