logo jaindharmonline.com

 Home
Festivals>>

  Jain Festivals Calendar AUGUST 2011
 Vir Nirvan Smavat:  2537 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933 
August  2011 [Sravana- Bhadrapada  श्रावण - भाद्रपद ]   [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
  Sunday   Sravana Shukla  8
    
  7
    Vishaka     
Bhadrapada Krishna
  
14
 Ganistha  
 
Bhadrapada Krishna  7
   
21
Bharani          
Bhadrapada Krishna  14
   
28
 
Aaslesha   
  Monday Sravana Shukla  2 
 
     1
 
Aaslesha 
   
Sravana Shukla  10
     
8
 Anuradha         
Bhadrapada Krishna 2
    
15
Satabhisa        
Bhadrapada Krishna 8
   
22
Krittika        
Bhadrapada Krishna  30
    
29
Magha      
  Tuesday Sravana Shukla  3
    
2
 
Purva Falgun
 
Sravana Shukla  11
     
 9
 Jestha   
 
Bhadrapada Krishna  3
    
 16
Purva Bhadrapada  
 
Bhadrapada Krishna 9
     
23
 
Rohini    
Bhadrapada Shukla 1 
      
30
 
Purva Falgun
 Wednesday Sravana Shukla  4.
    
3   
 
Uttara Falguni  
Sravana Shukla  12
     
 10
Mula          
Bhadrapada Krishna  4
      
17
UttaraBhadrapada     
Bhadrapada Krishna  10
    
24
Mrgashira          
  Bhadrapada Shukla 3
     
31   
 
Uttara Falguni
 Thursday Sravana Shukla  5
   4

 Hasta
  
 
 
Sravana Shukla  13
      
11
Purvasadha    
Bhadrapada Krishna 5
   
18
Revati       
Bhadrapada Krishna  11
   
25
Aadra      
 
 
 
 Friday Sravana Shukla  6
     5  

 Chitra 
 
Sravana Shukla  14
   
  12
  Utatrasadha       
Bhadrapada Krishna 5
     
19
Asvini      
Bhadrapada Krishna  12
     
26
 
 Punarvasu   
 Saturday Sravana Shukla  7
     
6
  Swati  
Sravana Shukla  15
     
13
 Srawan         
   
Bhadrapada Krishna  6
      
20
 
Asvini      
Bhadrapada Krishna  13
     
27
 Pusya   
 
 Month's main Vrata  Tirthankaras   Special days   
-  Ravivrata 7,14, 21, 28 
 4   Gurud Panchami
 6   Moksha Spatmi/Mukut Spatmi
 6   Spatparm Sthan Vrata ends
 8 Suhag, Kalash Dasmi
10 Srwan Dwadsi
13 Karma Nirjara Vrata
13 Raksha Bandhan Parva
13 Sodas Karan begins
13 Meghmala Vrata begins
20 Chandan Shasti
23 Rohini Vrata
29 Dhanad Kalash Baharsi
29 Labdhi Vidhan Vrata begins
  
1   Sumatinath - Garbha
2   Neminath - Birth/Tapa
6   Parsvanatha - Moksha
13 Sreyamsanath- Moksha
21 Santinath   - Grabha
  
 13 Raksha Bhandhan
 15 August
  
                                                                                                                                                   

 [Jain Dharma] [Tirthankara] [Great Jain Acharya] [Jain Literature] [Jain Pilgrimage] [Ahimsa] [Jain Arts &Architectures ] [Jain Festivals ] [Railways ] [Airways ] [Weather ] [Contact Us ] [Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                         Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.