logo jaindharmonline.com

Home
Festivals>>

 Jain Festivals Calendar September 2011
 Vir Nirvan Smavat:  2537 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933 
September  2011 [ Bhadrapada- Ashvin ]   [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday     Bhadrapada Shukla 7
    
4
Anuradha      
Bhadrapada Shukla 14
    
11
 Satabhisa  
Ashvin Krishna 6
   
18
 
Krittika       
Ashvin Krishna 13
   
25
 Magha    
  Monday  Lord Mahavira
  Bhagavân Mahavira (श्रीमहावीर)  
Bhadrapada Shukla 8
   
  5
Jestha           
Bhadrapada Shukla 15
   
12
 PurvaBhadrapada       
Ashvin Krishna 7
   
19
 
Rohini      
Ashvin Krishna 14
    
26
 
 Purva Falguni     
  Tuesday Bhadrapada Shukla 9
 
   6
 
Mula         
Ashvin Krishna 1
     
13
 PurvaBhadrapada    
Ashvin Krishna 8
     
20
 
Mrgashira
    
Ashvin Krishna 30 
    
27
 
 Uttara Falguni     
 Wednesday      
Bhagwan Mahavira Sign
Bhadrapada Shukla10 
   
 7
 Purvasadha       
Ashvin Krishna 2
    
14
 
Uttara Bhadrapada   
Ashvin Krishna 9
    
21
 Aadra    
Ashvin Shukla 1
  

   
28
 
  
Hasta
 Thursday Bhadrapada Shukla 4
 
     1
 Hasta   
Bhadrapada Shukla11
    
8
  Uttarasadha  
Ashvin Krishna 3
   
15
  Revati    
Ashvin Krishna 10
    22
 
Punarvasu      
Ashvin Shukla 2 
    
 29
 
 
  Chitra 
 Friday Bhadrapada Shukla 5
       2
 
Chitra  
Bhadrapada Shukla12
     9
 Sravana    
Ashvin Krishna 4
      16
 Asvini  
Ashvin Krishna 11
      23
 Pusya 
Ashvin Shukla 3 
  30 
   Swati     
 Saturday Bhadrapada Shukla 6
     3
 
Visakha            
Bhadrapada Shukla13
   
10
  Ganistha    
Ashvin Krishna 5
  
17
 Bharani     
Ashvin Krishna 12
  
24
 
Aaslesha
   
    
   Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
1  Labdhi vidhan vrata ends
Daslakshan Vrata begins
3  Pusohanjali Vrata begins
4  Sheel Laxmi
5  Ravi Varta
6  Pushvanjali Vrata ends
7. Sugndha Dashmi
10  Ratantrya Vrata begins
11 Dashlakshna Vrata ends
11.Ananta Chaturdashi, vrata ends
12 Ratantrya Vrata ends
13 Sodas Karan Vrata ends
16 Meghmala Vrata ends
13 Khasmavani Parva
14 Rohini vrata
27 Kanakavali Vrata
2   Suparsvanath - Garbha
5   Puspadanta - Moksha
11 Vasupujya  - Moksha
14 Naminath - Garbha
28 Neminath - Gyan
 2  Daslakshan Parva begins 
11 Dashlakshna Parva ends
13 Kashma Vani
 
 
 
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma] [ Tirthankara] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [Jain Arts &Architectures ] [ Jain Festivals ] [Railways ] [ Airways ] [Weather ] [ Contact Us ] [Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                         Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.