logo jaindharmonline.com

 Home
Festivals>>
 

   Jain Festivals Calendar February  2012
   Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933
 
February  2012 [[Magha - Phalguna]] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday   Magha Shukla 13
 
       5

  Aadra              
Phalguna Krishna 5
 

    12
  Hasta                  
Phalguna Krishna 13
    19
  Uttarasadha   
Phalguna Shukla 4
     26
 Revati    
  Monday       Loin symbol of lord Mahavira

     
Magha Shukla 14
     
    
6
 
Punarvasu           
Phalguna Krishna 6

     13
 
Chitra   
  
Phalguna Krishna 14

 

   
20
    Sravana  
Phalguna Shukla 5
    
27 
 
 
 
 
   Asvini     
  Tuesday   Acharya Vidyasagarji
Acharya Vidyasagarji 
Magha Shukla 15
       
7
  
Pusya              
Phalguna Krishna 7
     14
 

    Visakha   
Phalguna Krishna 30
     21
 Ganistha     
Phalguna Shukla 6
 
  28
     
     Bharani      
Wednesday Magha Shukla 9
  

    
1
  
 Krittika                  
Phalguna Krishna 1

      
8
 
Aaslesha                  
Phalguna Krishna 8
       
  
15
  
Anuradha  
Phalguna Shukla 1

    
22
 
      Satabhisa
 Phalguna Shukla 7
         29
      Krittika
 Thursday Magha Shukla 10
     
2
   Krittika                     
Phalguna Krishna 2
   
   9
  Magha          
Phalguna Krishna 9
     
16

   
 Jestha    
Phalguna Shukla 2
     
23
   Purva  Bhadrapad          
 
 Friday Magha Shukla  11

     
3
   Rohini        
Phalguna Krishna 3

    
10
    
  Purva Falguni
Phalguna Krishna 10

     17
  
   
Mula
Phalguna Shukla 3

     
24
    Uttra Bhadrapada       
     
 Saturday Magha Shukla 12 
   
 4
 
Mrgashira              
Phalguna Krishna 4
     
11
 
 Uttara Falguni           
Phalguna Krishna 12 
      
18
  
Purvasadha  
Phalguna Shukla 4
     
25
   Revati   
  Baghwan Bahubali
  Baghwan Bahubali
  Month's main Varta  Tirthankaras   Special days Subh Mhurata 
1    Pushpanjali Vrata End
2    Rohini Vrata
5    Ratantrya Vrata Begins
6    Dashlakshan Vrata End
7    Ratantrya Vrata End
8    Sodas Karan Vrata ends
27  Shweet Panchmi Varta
1   Ajitnatha - Tap
2   Ajitnatha - Birth
4   Abhinandan Natha - Birth/Tap
5   Dharmanatha - Birth/Tap
11  Padmprbha - Moksha
13  Suparsva Natha -Gyan
14  Suparsva Natha -Moksha  
16  Chandra prabhu - Gyan/Moksha  
16  Pushvadant - Grabha
17  Adinath - Gyan
17  Shreynath - Birth/Tap
18  Suvratnath - Moksha
20  Vasupujya - Birth/Tap
24  Aranath - Garbha
27  Malliknath - Moksha
28  Chandraprabha - Moksha
    
                                                                                                                                                   

 [Jain Dharma] [ Tirthankara] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts &Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways ] [ Airways ] [ Weather ] [ Contact Us ] [ Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.