logo jaindharmonline.com

Home
Festivals>>

  Jain Festivals Calendar May 2012
 Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934 

 
May  2012 [Vaiskha -Jyaishtha ] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday    Vaiskha Shukla 15

      
6
 Swati
          
Jyaishtha Krishna 8

    
13
 
 Ganistha        
Jyaishtha Krishna 30

   
20
 
Bharani     
Jyaishtha Shukla 6

   
27
 
Aaslesha  
  Monday Bhagavân Mahavira (श्रीमहावीर)   
    
  Lakshan Sign - Loin  
Jyaishtha Krishna 1 
     
7
 
Anuradha 
     
Jyaishtha Krishna 9

     14
 
Satabhisa    
Jyaishtha Shukla 1
    21
  Krittika            
Jyaishtha Shukla 7
     28
 
 
  Magha
  Tuesday Vaiskha Shukla 10
    
1
 Magha             
Jyaishtha Krishna  3
       
8
 Jestha             
Jyaishtha Krishna 10 
    
15
 
Purva Bhadrapad     
Jyaishtha Shukla 1
     
22
      Rohini
Jyaishtha Shukla 8
      
29
 
Purva Falguni    
Wednesday Vaiskha Shukla 11
      
2
 Purva Falguni            
Jyaishtha Krishna  4
      
9
  Mula     
Jyaishtha Krishna 11
    
16
  Uttra Bhadrapad                   
Jyaishtha Shukla 2
    
23
    Mrgashira        
Jyaishtha Shukla 9
 
    30
  Uttara Falguni  
 Thursday Vaiskha Shukla 12
     
3
 
Uttara Falguni                
Jyaishtha Krishna  5
   
10
   Purvasadha      
Jyaishtha Krishna 12
     
17
 
Revati     
Jyaishtha Shukla 3
     
24
   Aadra         
   Jyaishtha Shukla 10
         31
 
  Hasta
 Friday Vaiskha Shukla 13
     
4
 Hasta           
Jyaishtha Krishna  6
    
11
 Uttarasadha     
Jyaishtha Krishna 13
     
18
 
Asvini           
Jyaishtha Shukla 4 
    
  25
    Punarvasu  
.  
    Adinatha
 Saturday Vaiskha Shukla 14
    
5
 
 
Chitra        
Jyaishtha Krishna 7
     
12
  Sravana     
Jyaishtha Krishna 14
    
19
  Asvini         
Jyaishtha Shukla 5
   
26
 
 Pusya       
 
 Sign of Adinath
Month's main Vrata  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
 6 Jesth Jinvar Vrata
22 Rohini
26 Sruat Panchami 
 1  Mahavira - Gyan
11 Shreyansnath - Grabha
15 Vimalanath - Garbha
17 Anata Natha - Birth/Tapa
19 Santinath - Birth/tapa/ Moksha
20 Ajitanath - Garbha
25 Dharmanath - Moksha
   
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage][ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                                          Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.