Jain Tirthankar logo jaindharmonline.com

 Home
Festivals>>

   Jain Festivals Calendar August  2012 
   Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
August  2012 [Sravana - Bhadrapada] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday  

Sudh Bhadrapada Krishna 4

  5

  Purva  Bhadrapad

Sudh Bhadrapada Krishna 10
 
    12

  Rohini  

Adhik Bhadrapada
Shukla 2

   19

  Purva Falguni

Adhik Bhadrapada
  Shukla 10

   26

  Jestha  

  Monday       Loin symbol of lord Mahavira

     

Sudh Bhadrapada Krishna 5

    
6

Uttra Bhadrapada

Sudh Bhadrapada Krishna 11

   
13
 
  Mrgashira 

AdhikBhadrapada
 Shukla 3


   
20

  Uttara Falguni

Adhik Bhadrapada
  Shukla 11


  
27 
 
     Mula  

  Tuesday   Acharya Vidyasagarji
Acharya Vidyasagarji 

Sudh Bhadrapada Krishna 5


   
 7

    Revati 

Sudh Bhadrapada Krishna 12
 
  
 14
 
    Aadra  

Adhik Bhadrapada
 Shukla 4
 
 
  21

      Hasta

Adhik Bhadrapada
  Shukla 12


  
28 
   Purvasadha

Wednesday

Sravana Shukla 14

  
1
   Uttarasadha

Sudh Bhadrapada Krishna 6

  
8
  Asvini

Sudh Bhadrapada Krishna 13

 
 15
 Punarvasu

Adhik Bhadrapada
 Shukla 5

   
22
    Chitra

Adhik Bhadrapada
  Shukla 13
 
 29
     Uttarasadha

 Thursday

Sravana Shukla 15
   
2
  Sravana

Sudh Bhadrapada Krishna 7
 
  9
   Bharani

Sudh Bhadrapada Krishna 14
  
16

   Pusya  

Adhik Bhadrapada
 Shukla 6

 
23

  Swati

Adhik Bhadrapada
 Shukla 14
     
     
30 

   Sravana

 Friday

Sudh Bhadrapada Krishna 2

    
3
  Ganistha

Sudh Bhadrapada Krishna 8

  
 10
     Bharani

Sudh Bhadrapada Krishna 30

   
 17

     Aaslesha

Adhik Bhadrapada
 Shukla 7

  
24

     Visakha

  Adhik Bhadrapada
  Shukla 15

     
31
   
  Ganistha  

 Saturday

Sudh Bhadrapada Krishna 3
   
4
   Satabhisa

Sudh Bhadrapada Krishna 9
  
 11
   Krittika

Adhik Bhadrapada
 Shukla 1
    
18
  Magha    

Adhik Bhadrapada
 Shukla 8
  
 25
   Anuradha

  Baghwan Bahubali
  Baghwan Bahubali
  Month's main Varta  Tirthankaras   Special days Subh Mhurata 
1    Karma Nirjara Vrata
2   Raksha Bandhan Parva
12 Rohini Vrata
31 Sodas Karan begins
31 Meghmala Vrata begins
2 Sreyamsanath- Moksha

9 Santinath   - Grabha
    
                                                                                                                                                   

 [Jain Dharma] [ Tirthankara] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts &Architectures ] [ Festivals ] [ Railways ] [ Airways ] [ Weather ] [ Contact Us ] [ Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.