Lord Mahvir logo jaindharmonline.com

Home
Festivals>>

  Jain Festivals Calendar February 2013
 Vir NirvanSmavat:  2539 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
  February 2013 [Magha - Phalguna]        [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday     Lord Mahvir Magha Krishna 8

  3
  Swati
Magha Krishna 30

     10
   Ganistha
Magha Shukla 7

    17
  Bharni
Magha Shukla 14

   24

  Aaslesha
  Monday  Hand sybol     Magha Krishna 9

     4   
 
 
  Visakha
Magha Shukla 1

      11

   Satabhisa 
Magha Shukla 8

    18
 

 Krittika 
Magha Shukla 15

    25

 Magha
  Tuesday    Adinath  Magha Krishna 10

       5

   Anuradha
Magha Shukla 2

     12

 
 Purvabadhra pada
Magha Shukla 9

     19
 
  Rohini
  Phalguna Krishna 1
      26

  Purva Falguni
Wednesday Aum
Magha Krishna 11
       6
 
  Jestha
Magha Shukla 3

      13
 Uttarabadhra pada 
Magha Shukla 10

    20
 
Mrgashira 
Phalguna Krishna 2

    27
  Uttara Falguni
 Thursday Bahubali
Bhagwan Bahubali
Magha Krishna 12

      7
 Mula
Magha Shukla 4

    14
  Rewati
Magha Shukla 11

      21
  Aadra
Phalguna Krishna 3

    28
   Hastha  
 Friday Magha Krishna 6
      1
 
Hastha 
Magha Krishna 13
     8
 Purvaasadha
Magha Shukla 5
      15
 Asvini
Magha Shukla 12
      22
 
Punarvasu
   Vidyasagarji
 Saturday Magha Krishna 7
     2
 
Chitra  
Magha Krishna 14
     9
  Sravana
Magha Shukla 6
       16
Asvini 
Magha Shukla 13
      23
 Pusya 
  ..
 Month's main Vrata  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
13 Labdhi vidhan begins
14 Labdhi vidhan ends
15 Daslakshan Vrata Begins
15
Pushpanjali Vrata Begins
19 Pushpanjali Vrata End
19 Rohini Vrata
23 Ratantrya Vrata Begins
24 Dashlakshan Vrata End
25 Ratantrya Vrata End
26 Sodas Karan Vrata ends

1    Padmaprabh - Garbha
7    Shital Nath  - Birth/Tap
9    Adinatha -  Moksha
10  Sreyamsa Natha - Gyan
12  Vashupujya      -Gyan
14  Vimalanatha - Birth/Tap
16  Vimalanatha - Gyan
19  Ajitnatha - Tap
20  Ajitnatha - Birth
22  Abhinandan Natha - Birth/Tap
23  Dharmanatha - Birth/Tap

  
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [ Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage][ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                                         Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.