logo jaindharmonline.com

 Home
Festivals>>

  Jain Festivals Calendar April  2013
   Vir Nirvan Smavat:  2539 | Vikram Smavat:  2069/2070 | Sak Smavat: 1935
   April  2013  [Chaitra-Vaisakha ]    [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
  Sunday    Lord mahavir Chaitra Krishna 12


    
  7

 Satabhisa
Chaitra Shukla 4

  

    14


Rohini 
Chaitra Shukla 11


      21

 Magha
Vaisakha Krishna 3  
  28

Anuradha
  Monday

Chaitra Krishna 6

  
     1

Jestha

  Chaitra Krishna 13


        8

  Purva Bhadrapada

Chaitra Shukla 5


      15

Mrgashira

Chaitra Shukla 12


      22

  Purva Falguni  

Vaisakha Krishna 4


        29

 Jestha 

  Tuesday

Chaitra Krishna 7

     2

 
  Mula

Chaitra Krishna 14

        9

  
UttaraBhadrapada

Chaitra Shukla 6

      16

  
Mrgashira

Chaitra Shukla 13


  
  23

  Uttara Falguni

Vaisakha Krishna 5


   
 30

Mula

 Wednesday

Chaitra Krishna 8


   
 3
   

 Purvasadha

Chaitra Krishna 30


   
 10

Revati

Chaitra Shukla 7


    
17

 ` Aadra

Chaitra Shukla 14


  
  24

  Hasta

  Aum

 Thursday

Chaitra Krishna 9


 
  4

   
 Utatrasadha

Chaitra Shukla 1


  
  11


 Asvini  

Chaitra Shukla 8


  
  18


   Punarvasu

Chaitra Shukla 15


  
  25


  Chitra


  Jain temple Khujraho
 Friday

Chaitra Krishna 10

   
 
   5  Srawan  

Chaitra Shukla 2


  
  12


  Bharani 

Chaitra Shukla 9


   
19


  Pusya

Vaisakha Krishna 1


    
  26


 Swati

Acharya mantunga
 Saturday Chaitra Krishna 11

    
   6

 Ganistha
Chaitra Shukla 4

   
  13

 
Krittika
Chaitra Shukla 10

    
  20

    Aaslesha 
Vaisakha Krishna 2


   
   27


  Bishka
 Acharya Santisagarji
 Month's main Vrata  Tirthankaras   Special days
11 Labdhi Vidhan Vrata begins
14 Labdhi Vidhan Vrata ends
14 Rohini Vrata
15 Dashlakshan Vrata begins
15 Puspanjali Vrata begins
19 Puspanjali Vrata ends
23 Ratnatrya Vrata begins
23 Mahavir Jayantii
24 Dashlakshan Vrata ends
25 Ratnatrya Vrata ends
26 Sodas Karan Vrata ends 
3    Shitalnath   -  Garbha
4    Adinath      - Birth/Tap
10   Anantnatha - Gyan/Moksha
10   Araanatha  - Mokha
11   Malliknath - Garha
13   Kunthunath -Gyan
15   Ajitnatha - Moksha
16   Sambhvanath - Moksha
21   Sumatinath - Birth/Gyan/Moksha
23   Mahavira - Birth
25   Padma prabhu - Gyan
27   Parasvwnath -Garbha
13 Basaki
19 Ramnavami
23 Mahavira Jayanti
  
 
 
                                                                                                                                                   

                                          Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.