Jain Tirthankar logo jaindharmonline.com

 Home
Festivals>>

   Jain Festivals Calendar May  2013
   Vir Nirvan Smavat:  2539 | Vikram Smavat:  2070 | Sak Smavat: 1935
 
May  2013 [Vaiskha -Jyaishtha] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday  Jain Tirthankara

Vaisakha Krishna 11

  5

  Purva  Bhadrapad

Vaisakha Shukla 2
 
   
 12

  Rohini  

Vaisakha Shukla 9


   19

  Purva Falguni

Jyaishtha Krishna 1


   26

  Jestha  

  Monday       Loin symbol of lord Mahavira

     

Vaisakha Krishna 12

    
6

Uttra Bhadrapada

Vaisakha Shukla 3

   
13
 
  Mrgashira 

Vaisakha Shukla 10


   
20

  Uttara Falguni

Jyaishtha Krishna 3


  
27 
 
     Mula  

  Tuesday   Acharya Vidyasagarji
Acharya Vidyasagarji 

Vaisakha Krishna 13


   
 7

    Revati 

Vaisakha Shukla 4
 
  

 14
 
    Aadra  

Vaisakha Shukla 11
 
 
  21

      Hasta

Jyaishtha Krishna 4


  
28 
   Purvasadha

Wednesday

Vaisakha Krishna 6

  
1
    Purvasadha

Vaisakha Krishna 14

  
8
  Asvini

Vaisakha Shukla 5

 
 15
 Punarvasu

Vaisakha Shukla 12

   
22
    Chitra

Jyaishtha Krishna 5
 
 29
     Uttarasadha

 Thursday

Vaisakha Krishna 7

   
2

  Uttarasadha

Vaisakha Krishna 30

 
  9

 Asvini    

Vaisakha Shukla 6

  
16

   Pusya  

Vaisakha Shukla 13

 
23

  Swati

Jyaishtha Krishna 6
     
     
30 

   Sravana

 Friday

Vaisakha Krishna 8

    
3
  Ganistha

Vaisakha Shukla 1
  
 10
     Bharani

Vaisakha Shukla 7

   
 17

     Aaslesha

Vaisakha Shukla 14

  
24

     Visakha

  Jyaishtha Krishna 7

     
31
   
  Ganistha  

 Saturday

Vaisakha Krishna 9
   
4
   Satabhisa

Vaisakha Shukla 1
  
 11
   Krittika

Vaisakha Shukla 8
    
18
  Magha    

Vaisakha Shukla 15
  
 25
   Anuradha

  Baghwan Bahubali
  Baghwan Bahubali
  Month's main Varta  Tirthankaras   Special days Subh Mhurata 
12  Rohini
13  Akshya Tritiya
25 Jesth Jinvar Vrata
3   Muni Suvrata - Gyan
4   Muni Suvrata - Birth/Tapa
7   Dharmanath - Grabha
8   Naminath -Moksha
10 Kunthunath - Birth/Tapa/Moksha
16 Abhinandanath-Grabha/Moksha
19 Sumatinath- Tapa
20 Mahavira - Gyan
30 Shreyansnath - Grabha
 
    
                                                                                                                                                   

 [Jain Dharma] [ Tirthankara] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts &Architectures ] [ Festivals ] [ Railways ] [ Airways ] [ Weather ] [ Contact Us ] [ Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.